اجاره اسپیس فریم

اجاره اسپیس فریم و سازه اسپیس فریم بسته به ابعاد اسپیس و نیز اینکه به چه مقصود و مقاصدی استفاده می گردد تعیین می شود. از سازه اسپیس فریم در غرفه ها ، بنر تبلیغاتی ، استیج و غیره استفاده می گردد. اجاره اسپس فریم نسبت به خرید اسپیس فریم و سازه اسپیس فریم با هزینه کمتری برای افراد درمی آید و همچنین از نظر تایم زمانی با کاهش بسیاری همراه شود.