اسپیس فریم چیست؟

سازه اسپیس فریم به واسط اتصالات شطرنجی که از فریم ها ایجاد می گردد می تواند قابلیت تحمل بار را افزایش دهد و با تقسیم نیرو میان اسپیس فریم ها سازه مستحکمی را ایجاد نماید. سازه اسپیس فریم از طریق بست هایی به هم متصل می گردند و شکل ساختاری هندسی زیبایی را ایجاد می نماید. از سازه اسپیس فریم در نمایشگاه ها استفاده می شود که سازه نمایشگاهی را بوجود می آورد و در فضاهای مختلف مانند تابلو تبلیغاتی ، ساخت سن و جایگاه و نیز غرفه نمایشگاهی استفاده می گردد.

ابعاد اسپیس فریم

# نوع تولید اندازه (سانتی متر cm) اندازه (متر m)
1 اسپیس فریم صاف 15
2 اسپیس فریم صاف 30
3 اسپیس فریم صاف 50
4 اسپیس فریم صاف 60
5 اسپیس فریم صاف 70
6 اسپیس فریم صاف 100 1 متر
7 اسپیس فریم صاف 200 2 متر
8 اسپیس فریم صاف 230
9 اسپیس فریم صاف 250
10 اسپیس فریم صاف 270
11 اسپیس فریم صاف 300 3 متر
12 اسپیس فریم صاف 370
13 اسپیس فریم صاف 400 4 متر
-
14 اسپیس فریم قوس (کِرو) 100 1 متر
15 اسپیس فریم قوس (کِرو) 245
16 اسپیس فریم قوس (کِرو) 300 3 متر
16 اسپیس فریم قوس (کِرو) 370