سوله و سالن اسپیس فریم

ازگذشته تا به حال جهت برگزاری نمایشگاه از سازه نمایشگاهی استفاده می کردند .ازهمین رو سازه اسپیس شروع به تامین سازه اسپیس فریم و سازه های نمایشگاهی در فضای باز و سالن ها سرپوشیده نمود . در حال حاضر سازه اسپیس با در اختیار داشتن سازه اسپیس فریم آماده ارائه خدمات در بخش سازه نمایشگاهی می باشد .


سالن اسپیس فریم
سالن اسپیس فریم
سوله اسپیس فریم
سوله اسپیس فریم